Bian Yongzu
Bian Yongzu, researcher of Chongyang Institute...
Diao Daming
Diao Daming, associate professor, school of...
He Weiwen
The author is a senior fellow at the Chongyang...
He Wenping
He Wenping, senior researcher of The Charhar...
Hisham Abu Bakr Metwally
Hisham Abu Bakr Metwally is the First Economist...
Hu Xin
Hu Xin, associate professor of Institute of...
Huo Jianguo
Huo Jianguo, Vice-Chariman of China Society for...
Koh King Kee
President, Centre for New Inclusive Asia (CNIA)....
Li Yong
Li Yong, senior fellow and vice chair of the...
Liang Lichang
The author is researcher of Chahar Institute.