Bian Yongzu

Bian Yongzu, researcher of Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China