Liu Zhiqin

Liu Zhiqin is Senior Research Fellow of Chongyang Institute of Financial Studies, Renmin University of China.